TILLVERKNINGEN AV NEONREKLAMER

Tillverkningen av neonreklamer börjar från projekteringen. Utgående från designerns utkast väljer man ut material med en lämplig färgton och diameter, utarbetar detaljerade arbetsritningar för neonreklamen och inhämtar kundens godkännande av dem. Tillverkningen av neonrören sker i full utsträckning för hand och för detta ändamål skrivs, för att man ska kunna börja tillverkningen av dem, ut ritningar i naturlig storlek, enligt vilka glasblåsarna av ämnena tillverkar den form och de små detaljer som krävs. Eftersom glas är ett mycket känsligt material, kräver denna process stor skicklighet och åratals erfarenhet.

Glaset värms upp med olika slags gasbrännare till den temperatur som krävs för att man ska kunna böja neonrören enligt de givna ritningarna. När glaset har svalnat, löds elektroderna fast i neonrörämnena och de förenas med ett vakuumsystem. När detaljerna samtidigt hettas upp till ca 250ºC avlägsnas från neonrören luft, vattenånga och eventuella rester av föroreningar. Vid slutet av processen är trycket inne i neonrören ca en miljon gånger lägre än det omgivande atmosfärtrycket. När erforderligt vakuum har uppnåtts och detaljen har svalnat, fylls neonröret med den inerta gas som krävs (neon, argon, xenon) och kopplas loss från vakuumsystemet. För att säkerställa neonrörets kvalité och garantera att de fungerar felfritt under en lång tid, ställs neonrören i ett testställ, där de lämnas att brinna i minst 24 timmar. Därefter är neonrören färdiga och man kan börja hopsättningen av neonreklamen enligt beställningen.

I regel monteras neonrören antingen på stora figurstommar, metallramar, på något annat botten eller förpackas för transport. Reklamerna förses med erforderliga strömkällor, kablarna monteras, man utför de elektriska kopplingar som behövs och därefter är neonreklamen klar att monteras. Alla arbetsritningar förvaras i vårt arkiv, det garanterar kunden bekymmerfritt underhåll också efter många år.

 

UTFÖRDA ARBETEN